Styret - styret.apk.no

Mandat

Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens øverste myndighet mellom årsmøtene og skal iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. Styret velges av årsmøtet som normalt  avholdes  mars hvert år (meld interesse eller foreslå kandidater til valgkomiteen).

Styret er et kollegium og har et felles ansvar og ingen har større myndighet enn øvrige styremedlemmer. Møteleders stemme er  avgjørende ved stemmelikhet. 

Hvis noen skal bli tillagt beslutningsmyndighet, såsom signaturrett til å forplikte må styret  bestemme det gjennom et vedtak. Det er vanlig at man gir styremedlemmer eller team (arbeidsgrupper) i oppdrag å utføre tydelig definerte oppgaver..

Styremøter avholdes når leder bestemmer eller når minst to styremedlemmer forlanger dette. Det bør lages en møteplan. Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er tilstede. Styret kan i tillegg til formelle styremøter også velge å avvikle rene arbeidsmøter med hele eller deler av styret.

Ved oppstart av hvert styremøte etterspørre om det er inhabilitetsinnsigelser knyttet til behandling av noen av sakene. Det bør protokollere om det er eller ikke er innsigelser.

Det føres protokoll fra styremøtene sok skal være tilgjengelig for medlemmene, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak. Dersom de publiseres på nett er det viktig å huske på personvern. En protokoll skal inneholde forslag til vedtak, antall stemmer for og imot forslaget og endelig vedtak. Hvis man er grunnleggende uenig i noe som er vedtatt, eller med måten man har gått frem på i en sak, kan man kreve protokolltilførsel med ønsker tekst i samme møte. Dersom et medlem i ettertid har merknader til det protokollerte, uten at vedkommende har fremmet krav om protokolltilførsel, kan det fremmes på styrets førstkommende møte for vurdering av styret. Styreprotokoll skal godkjennes av styret på påfølgende styremøte. 

Faste oppgaver:

Bemanning

1. Organisere styrets oppgaver

2. Konstituere nytt styre, tildele roller og fullmakter

12. Følge opp budsjett og økononomi året igjennom

13. Sikre  tilleggsfinanisering via eksterne tilskudd tiltak


APK Samhandlingsdisk styret

Kun styremedlemmer vil ha lesetilgang til klubbens disk (og skrivtilgang etter behov, andre roller i klubben har les-/skrivtilgang til delområder utfra behov):