Prinsipper organisering

Innledning

Denne siden inneholder mer overordnede prinsipper og kjøreregler for APS organisering og fungerer som et overbygg til de mandater og kjøreregler som gjelder i årsmøtet, styret, kontrollutvalg, valgkomite og de enkelte team (arbeidsgrupper).

Overordnet om organisering

Overordnet målsettinger

Organisering av frivillighetstTeam og Styret

Styret er øverste myndighet mellom årsmøter og sitter på det formelle ansvaret for å definere mandat (ansvarsområde) for de enkelte team (arbeisgrupper) og sammen med team følge opp etter behov.. Det er derfor viktig at styret er involvert i viktige beslutningspunkter, statusrapportering og avgjørelser rundt hvordan en håndterer viktige endringer og avvik. Herunder godkjenning av forslag til endringer i mandat slik at "kart og terreng" stemmer overens.

A. Sette sammen det enkelte team

B. Etablere/reorganisere ett team

Styret og APK Team Frivillige skal sammen beslutte og ivareta følgende.

C. Organisere etablert team

Det vises til det enkelte teams nettsider for info om mandat, oppgaver, verktøy mv.

D. APK Koordineringsmøter på tvers av ulike team og styret

E. Følge opp klubbens vakt-/skiftplaner

Følgende generelle regler gjelder for alle vaktplaner hvor det er kritisk at den frivillige møter opp til avtalt tid:

Det vil komme mer info rundt nevnt etter hvert som valg av verktøy og arbeidsmåte/-fordeling blir klart.

F. Kort om bruk av verktøy

Se toppmenyen Verktøy for tilgang til de de fleste verktøyene APK benytter til ulike formål. Merk deg følgende:

G. Følge opp e-postkasser

Følgende generelle regler gjelder for alle klubbens felles e-postkasser/grupper:

Organisering av tillitsvalgte

Det vises til www.akerselvapadleklubb.no og menyvalget Om APK for mer info for i tillegg til følgende internsider i denne portalen: